Inscrierea persoanelor care nu au participat la cursurile de formare pentru dobândirea de competențe antreprenoriale din cadrul proiectului AntRES se face accesând următorul (805) 658-0008
Acasa - AntRES
Meniu Închide

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea competențelor manageriale și antreprenoriale pentru 400 de persoane (din care 300 persoane inactive – studenți și șomeri – şi 100 angajați) care doresc să demareze o activitate independentă în regiunea Sud-Est și susținerea înființării a 72 de întreprinderi cu profil non-agricol în zonele urbane din regiune.

Obiectivele specifice ale proiectului

Dezvoltarea competențelor
antreprenoriale și manageriale

în vederea inițierii unei activități independente, pentru un număr de 400 de persoane, prin participarea la programul de formare antreprenorială (acreditate și certificate ANC) si la alte activități de informare

Identificarea și selectarea celor mai competitive 72 planuri de afaceri

pe baza metodologiei de selecție, în vederea finanțării, în cadrul proiectului, cu până la 40.000 de euro fiecaree

Creșterea ocupării la nivel regional

prin înființarea și demararea activității unui număr de 72 de noi întreprinderi și crearea a minim 144 de noi locuri de munca în Regiunea Sud-Est.

Grupul Țintă (GT)

al proiectului este format din 400 de persoane (șomeri, persoane inactive,
persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă), care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • Intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban din Regiunea Sud-Est;
 • Au reședința sau domiciliul în mediul urban sau rural, în regiunea Sud-Est, în care se implementează proiectul (județele Galați, Brăila, Constanța, Tulcea, Buzău, Vrancea).

Membrii grupului țintă vor beneficia de următoarele avantaje

 • Participă în mod gratuit la cursurile de formare (80 de ore) pentru dobândirea de competențe antreprenoriale;
 • Beneficiază de asistență oferită pentru întocmirea de planuri de afaceri în vederea înființării de noi întreprinderi (START UP-uri);
 • Participă la selecția celor 72 planuril de afaceri, putând beneficia de acordarea unei finanțări de maxim 40.000 euro pentru înființarea unei afaceri non-agricole în mediul urban din Regiunea Sud-Est.
Se va organiza minim o serie de formare în orașele Constanța, Focșani, Buzău și Tulcea, pentru câte 25-28 de cursanți. Celelalte serii de formare se vor derula în orașul Galați, atât pentru cursanții din grupul țintă ce provin din județele Galați și Brăila, cât și pentru cei care provin din alte județe ale Regiunii Sud-Est. În orice locație de formare se pot înscrie și pot participa cursanți din orice alt județ al Regiunii Sud-Est, cu condiția ca minim 20 locuri să fie alocate pentru cursanții din județul respectiv.

Serviciile de care vor beneficia cei 72 de membri ai grupului țintă ale căror planuri de afaceri au fost selectate în vederea implementării sunt:

 • formarea în mod gratuit pentru dobândirea de competențe informatice;
 • stagii de practică de 40 de ore organizate în cadrul unei întreprinderi existente, funcționale;
 • consiliere/consultanță/mentorat pentru afaceri;
 • monitorizarea implementării planurilor de afaceri.

Din grupul țintă al proiectului vor face parte minim 20 de persoane din fiecare județ al regiunii Sud-Est (Galați, Brăila, Constanța, Tulcea, Buzău şi Vrancea). De asemenea, din grupul țintă al proiectului, minim 200 de persoane vor fi femei (reprezentând 50% din totalul membrilor grupului țintă).

În vederea asigurării unei abordări incluzive, se vor aloca minim 10 locuri special pentru persoanele cu dizabilități. Minim 20 locuri vor fi alocate și unor categorii vulnerabile (familii monoparentale, romi, persoane din comunități izolate – din Delta Dunării, alte persoane aflate în situații de vulnerabilitate).

Admiterea în grupul țintă se va face pe baza verificării documentelor și corectitudinii dosarului de înscriere, după care candidații sunt admiși pe principiul „primul venit – primul servit” (cu excepția situațiilor când rămân locuri doar pentru anumite tipuri de candidați, conform indicatorilor proiectului).

La recrutarea, selecția și înregistrarea persoanelor în grupul țintă, se va monitoriza individual procesul de înregistrare, urmărindu-se astfel realizarea indicatorilor de grup țintă asumați în cererea de finanțare și deveniți obligatorii prin semnarea contractului, respectând egalitatea de șanse și gen.

Proiectul urmăreşte iniţierea de afaceri în toate domeniile de activitate,
încurajând antreprenoriatul care promovează:

Minim 8 planuri de afaceri selectate propun măsuri ce promovează concret dezvoltarea durabilă;

Minim 8 planuri de afaceri selectate propun activități ce promovează concret sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor;

Minim 8 planuri de afaceri selectate propun măsuri ce promovează concret inovarea socială;

Minim 8 planuri de afaceri selectate propun măsuri ce promovează concret consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și/sau a inovării, prin derularea de activități specifice;

Minim 18 planuri de afaceri selectate propun măsuri ce promovează concret utilizarea și calitatea instrumentelor IT, prin implementarea unor soluții informatice în procesul de producție/ furnizare de bunuri, prestare de servicii și/sau execuție de lucrări;

 • Minim 2 planuri de afaceri vor fi selectate pentru a fi implementate în fiecare județ din Regiunea Sud-Est (județele Galați, Vrancea, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanța);
 • Minim 36 planuri de afaceri selectate vor fi elaborate de femei.
 • Întreprinderile nou înființate prin implementarea planurilor de afaceri selectate în urma procesului de evaluare și selecție, vor trebui să aibă sediul social și, după caz, punctul / punctele de lucru în mediul urban, în regiunea Sud-Est în care se implementează proiectul;
 • Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze, în cel mult 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis, cel puțin 2 persoane;
 • Persoanele fizice care înființează afaceri nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în structura altor întreprinderi la data semnării contractului de subvenție.

Fiecare plan de afaceri selectat va fi finanțat cu maxim 40.000 euro, subvenție care va face obiectul schemei de ajutor de minimis (bugetul proiectului va fi exprimat doar în lei). Finanțarea va fi acordată în două tranșe, o primă tranșă de 75% din suma totală se va acorda după înființarea noilor start-up-uri de către participanții ale căror planuri de afaceri au fost selectate în cadrul proiectului, iar cea de-a doua tranșă de 25% din suma totală se va acorda după ce noua firmă va dovedi că a obținut venituri de cel puțin 30% din tranșa acordată inițial.

Persoanele interesate sunt rugate să completeze chestionarul de preînscriere online

Pentru informații și detalii organizatorice, ne puteţi scrie la adresa de e-mail antres.ugal@gmail.com

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Completeză chestionarul de preînscriere online